Επιλογή Σελίδας
The international fragrance association promotes its members’ sense of creativity and encourages a sense of enjoyment in their products. It fosters a sense of understanding of consumers’ needs and demands a sense of responsibility in their satisfaction. Adding to our sense of wellbeing. And increasing our sense of prosperity.
 
 
 

Όλα τα παραγόμενα αρώματα, συνοδεύονται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS), με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικές με τις φυσικές και χημικές ιδιότητές τους, την υγεία, την ασφάλεια, τη φωτιά, και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Η επιλογή προμηθευτών, πραγματοποιείται με εξαιρετικά αυστηρά κριτήρια και με αναφορά στα ακόλουθα πρότυπα και πιστοποιήσεις.

 
 
 

TUV Cert en ISO 9001